Nieruchomości

licytacjeLicytacja nieruchomości odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego (art. 972 kpc).
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie rękojmi w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (art. 962 kpc), rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie (art. 963 kpc).
Rękojmia może zostać wpłacona komornikowi w gotówce bądź przelewem na rachunek bankowy nr 04 1090 2398 0000 0001 2776 8589 BZ WBK SA, sposób zwrotu wadium jest tożsamy ze sposobem wpłaty. W przypadku wpłaty wadium przelewem istotna jest data wpływu środków na rachunek komornika, nie zaś data złożenia polecenia przelewu.

W przetargu nie mogą uczestniczyć:
• dłużnik;
• komornik;
• ich małżonkowie;
• dzieci;
• rodzice i rodzeństwo;
• osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym;
• licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji;
• osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 kpc).

Do licytacji można przystąpić osobiście bądź przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. (art. 977 kpc).

Cena wywołania wynosi:
• na pierwszej licytacji – ¾ wartości szacunkowej nieruchomości (art. 965 kpc);
• na drugiej licytacji – ⅔ wartości szacunkowej nieruchomości (art. 983 kpc).

Termin uiszczenia pozostałej ceny nabycia określa art. 967 kpc, zgodnie z którym po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu (które co do zasady wydaje sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja niezwłocznie po ukończeniu przetargu – art. 987 w zw. z art. 988 kpc) sąd wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (czyli nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy sądu cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy sąd może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Po wykonaniu przez nabywcę warunków licytacji (tj. po wpłacie całej ceny nabycia) sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości na rzecz nabywcy licytacyjnego, które po uprawomocnieniu się przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów (art. 998 – 999 kpc.)
Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności (art. 999 § 1 kpc.) .
Co do zasady z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji (art. 1000 kpc), wyjątki od tej zasady reguluje art. 1000 § 2 kpc.

14-05-2024 r. godz. 11.00 - NIERUCHOMOŚC GRUNTOWA BARANOWICE BLIŻ - DZIAŁKA NR 96/16 O POW. 0,0813 HA - PASTWISKA TRWAŁE

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj